香港常用語詞典(粵普對應)

 • * 通常出現在粵語拼音旁邊。 它表示粵語拼音注的並非原調, 而是變調。


 • □ 表示詞語中這個音是有音無字,實際出現時就直接用□。( □ 不是口才的口) )
 • A|B|D(d)(dz)|F|G(g)(gw)|H|J|K(k)(kw)|L|
  M(m)(ma)|N(n)(ng)|O|P|S|T(t)(ts)|W|
  詞語粵音音序 A B… M

  bùzhōngyòng
  不中用

  bùzhíde
  不值得

  huábulái
  划不來

  bùfèn
  不忿

  yǎnhóng
  眼紅

  bùdéliǎo
  不得了

  bù kě shōushi
  不可收拾

  méi kòng
  沒空

  hěn máng
  很忙

  bù qiè shíjì de
  不切實際的

  wúguān jǐnyào de
  無關緊要的

  àilǐ bùlǐ
  愛理不理

  shuōbudìng
  說不定

  bù quē
  不缺

  bù huì jìjiào
  不會計較

  bùzàihu
  不在乎

  bùgān
  不幹

  bù yuànyì
  不願意

  bùhàisào
  不害臊

  bùzàihu
  不在乎

  bùzìzài
  不自在

  bùyòngshuō
  不用說

  gùzhí
  固執

  yūfǔ
  迂腐

  huábulái
  划不來

  bùfúqì
  不服氣

  bùgòu
  不夠

  dǎbuguò
  打不過

  bùrú
  不如

  bǐbushàng
  比不上

  bùgòu hē
  不夠喝

  bùmǎn zú
  不滿足

  bùzhī bùjué
  不知不覺

  xièxie
  謝謝
  粵語“唔該”包含普通話的“謝謝”,“勞駕”,“麻煩您”等意思。

  máfan
  麻煩
  粵語“唔該”包含普通話的“謝謝”,“勞駕”,“麻煩您”等意思。

  láojià
  勞駕
  粵語“唔該”包含普通話的“謝謝”,“勞駕”,“麻煩您”等意思。

  tài xièxie nín le
  太謝謝您了

  yī bùliú shén
  一不留神

  bùxiǎoxīn
  不小心

  méi liúyì
  沒留意

  gēn zhè méiguānxi
  跟這沒關係

  guàibude
  怪不得

  bù shì
  不是

  yàobùrán
  要不然

  bù jiùshì
  不就是

  jiù


  kěbushì
  可不是

  bùrán de huà
  不然的話

  bùshì hǎorě de
  不是好惹的

  bùduìtóu
  不對頭

  bù shì bànfǎ
  不是辦法

  méi wèikǒu
  沒胃口

  dǎowèikou
  倒胃口

  bùhǎo
  不好

  bié


  bùyào
  不要

  méiguānxi
  沒關係

  cízhí
  辭職

  háobùxiānggān
  毫不相干

  yīdiǎnr yě bùzhān biān
  一點兒也不沾邊

  bùduì
  不對

  bùhé
  不合

  bùhéshì
  不合適

  yàobù
  要不

  yàobujiù
  要不就

  bùdǒngshì
  不懂事

  méichūxī
  沒出息

  bùyòng
  不用

  yòngbùzháo
  用不著

  béng


  bùbì
  不必

  bié zhǐwàng
  別指望

  bié chīxīn wàngxiǎng
  別癡心妄想

  bié zhǐwàng
  別指望

  bié zhǐwàng
  別指望

  méishénme kěxī
  沒甚麼可惜

  bù rènshi
  不認識

  bùdǒng
  不懂

  bù huì
  不會

  zìtǎo kǔchī
  自討苦吃

  yuè shì shúrén yuè móusuàn
  越是熟人越謀算

  bùdǒng rénqíng shìgù
  不懂人情世故

  bù sān bù sì
  不三不四

  bùxiàng
  不像

  bǐbushàng
  比不上

  bùxiànghuà
  不像話

  húlihūtū
  糊裡糊塗

  nányǐ gūliang
  難以估量

  láibují
  來不及

  nándào
  難道

  bù shíqù
  不識趣

  méi shuōde
  沒說的

  shuāng


  liǎnggè
  兩個

  liǎng gēn
  兩根

  shuāng biàn
  雙辮

  luánshēng ér zi
  孿生兒子

  xíngyǐng bùlí
  形影不離

  cháng kùchǎ
  長褲衩

  mà qǐ niáng lái
  罵起娘來

  māma
  媽媽

  luánshēngjiěmèi
  孿生姐妹

  jǐ yīzhāng chuáng
  擠一張床

  luánshēng
  孿生

  májiàng
  麻將

  dǎmájiàng de bànr
  打麻將的伴兒

  zhīmayóu
  芝麻油

  xiāngyóu
  香油

  yīng


  lǎoyīng
  老鷹

  quēdéguǐ
  缺德鬼

  bù zěnmeyàng
  不怎麼樣

  mǎma hūhū
  馬馬虎虎

  hái còuhe
  還湊合

  hái guòdeqù
  還過得去

  gǒutuǐzi
  狗腿子

  zhǎoyá
  爪牙

  shǒuxià
  手下

  dǔmǎ de xìnxī huò pínglùn
  賭馬的信息或評論

  sàimǎ jìjié
  賽馬季節

  hóuzi
  猴子

  dǔ mǎmí
  賭馬迷

  mǎ sǐ le jiù xiàmǎ zìjǐ zǒu
  馬死了就下馬自己走

  bíqi
  荸薺
  普通話說“馬蹄”指馬的蹄子。

  bíqi fěn
  荸薺粉
  普通話也可以說馬蹄粉,但不能單獨說“馬蹄”來表示荸薺。

  sàimǎchǎng
  賽馬場

  Xiānggǎng Sàimǎhuì
  香港賽馬會

  tóuzhù zhàn
  投注站

  guòlai
  過來

  kào


  dào


  còu


  yùhé
  癒合

  chéng


  shàng


  guò


  kào lǐtou
  靠裡頭

  lǐbian
  裡邊

  jiézhàng
  結帳
  普通話也接受“埋單”的說法,但直接模擬粵音,說成“買單mai3dan1”,也就是結帳的意思。

  fùzhàng
  付帳
  普通話也接受“埋單”的說法,但直接模擬粵音,說成“買單mai3dan1”,也就是結帳的意思。

  jié huǒ
  結伙

  kào zhàn
  靠站

  shōuwěi
  收尾

  kàojìn
  靠近

  gǎodào( wǒ) tóu shànglái le
  搞到(我)頭上來了

  xiàshǒu
  下手

  rùshǒu
  入手

  suànzhàng
  算帳

  rùxí
  入席

  shā


  mǎi( tāde) réntóu
  買(他的)人頭

  mǎixià shàngshì gōngsī de zhāopai
  買下上市公司的招牌
  “買殼”是金融術語,近年在普通話也頗為通行。

  mǎipán
  買盤
  “買盤”是金融術語,近年在普通話也頗為通行,也可直接說出。

  cǎigòuyuán
  採購員

  mǎirù xuéwèi
  買入學位

  dēng


  dēngzǎi
  登載

  fābù
  發布

  fèn


  liánjià màirénqíng
  廉價賣人情

  tiāo shèng de huò
  挑剩的貨

  màishēn
  賣身

  shàng le biéren de dàng
  上了別人的當

  chūkǒu
  出口
  méiyǒu xīwàng
  沒有希望

  wàiguān
  外觀

  dìngzhù
  釘住
  zuò le jìlù
  作了記錄

  fānliǎn
  翻臉

  kòu


  zhuā

  bān


  wǎnhuí
  挽回

  gēnzhe zhānguāng
  跟著沾光

  wǎnshang
  晚上

  yèli
  夜裡

  xiǎo


  wén


  jīn gōu lí
  金鉤梨

  qǐngkè
  請客
  màzha
  螞蚱

  zhàměng
  蚱蜢

  xiā le yǎn
  瞎了眼

  zhǐdiǎn
  指點

  yòng zuǐba xiàqí
  用嘴巴下棋

  xiāzǒu
  瞎走

  xiāzhuàng
  瞎撞

  xiā


  méiyǒu lìchūn
  沒有立春

  méi tóu cāngying
  沒頭蒼蠅

  qiángliè
  強烈

  měngliè
  猛烈

  wàng


  xiǎnhè
  顯赫

  nàoguǐ nàode lìhai
  鬧鬼鬧得厲害

  dàhuǒ
  大火

  qǐjìn de
  起勁地

  pīnmìng
  拼命

  yīgejìnr de
  一個勁兒地

  dàrénwù
  大人物
  cāzhuōbù
  擦桌布

  mābù
  抹布

  gǒu


  māo


  guǐ


  cí māo
  雌貓

  yěmán
  野蠻

  sǔn


  kuòyīnqì
  擴音器

  kuòyīnqì dehuà tǒng
  擴音器的話筒

  qiā

  kěn


  mài


  jiǎchàng
  假唱

  xiǎoxíng
  小型

  xiùzhēn
  袖珍

  bié


  bié


  mànzhe
  慢著

  děngdeng
  等等

  yīshí fùmǔ
  衣食父母

  liángdiàn
  糧店

  bàomǐhuā táng kuàir
  爆米花糖塊兒

  jiù


  zhì


  shāngbiāo
  商標

  páizi
  牌子

  kōng guàntou guàn
  空罐頭罐

  tǒng


  páizi
  牌子

  múyàng
  模樣

  yàntai
  硯台

  wūzéi
  烏賊

  mòdǒuyú
  墨斗魚

  mèn


  dùn


  yuán


  huánghuācài dōu liáng le
  黃花菜都涼了

  xiǎo fēichóng
  小飛蟲  kàobiānr
  靠邊兒

  bùtài gòu
  不太夠

  xuán


  jiǎojué
  絞決

  wèndǎo
  問倒
  zhuài

  fánzào
  煩躁

  huǒ


  píqi
  脾氣

  bàozào
  暴躁

  shá


  shénme
  甚麼

  zěnme
  怎麼

  shuōshá yě bùxíng
  說啥也不行

  zěnme shuō yě bùxíng
  怎麼說也不行

  shénme bànfǎ yě méiyǒu
  甚麼辦法也沒有

  gànshéme dōu báidā
  幹甚麼都白搭

  zěnme
  怎麼

  tài


  jīhū
  幾乎

  shénme dōngxi
  甚麼東西

  shénme
  甚麼

  shénme
  甚麼

  zěnme
  怎麼

  jīngyú suànji
  精於算計

  mìtán
  密談

  mìmi mámá de
  密密麻麻的

  bùdòngchǎn
  不動產

  mìbùtòufēng
  密不透風

  yánshí
  嚴實

  shǒu kǒu rú píng
  守口如瓶

  gēn tāde zhǔrén yīmú yīyàng
  跟它的主人一模一樣

  dūn


  lùsù jiētóu
  露宿街頭

  dūn shì cèsuǒ
  蹲式廁所

  ma


  bēi


  bēidài
  背帶

  chéngdān zérèn
  承擔責任

  chéngshòu guòcuò
  承受過錯

  bēi hēiguō
  背黑鍋

  wāi

  zuìhòu
  最後

  dàoshǔ dì èr
  倒數第二

  zhǒng


  dào


  bái jiāngdòu
  白豇豆

  jīngmíng jīling de yàngzi
  精明機靈的樣子

  wěiba
  尾巴
  粵語用單音節的“尾”,普通話用雙音節“尾巴”。

  pìgu
  屁股  jìntóu
  盡頭

  gāodiǎn
  糕點

  wěigǔ
  尾骨

  méi

  普通話的“未”在多用於書面,如“未敢苟同”、“未曾”。

  hái méi
  還沒
  普通話的“未”在多用於書面,如“未敢苟同”、“未曾”。

  hái bù
  還不
  普通話的“未”在多用於書面,如“未敢苟同”、“未曾”。

  wèidao
  味道

  háizǎozhe
  還早著

  hái yǒu hǎo chángshíjiān
  還有好長時間

  míngzì
  名字

  mìng


  bèiwànglù
  備忘錄

  biànjiān
  便箋

  miànzi
  面子

  liǎn


  miànr
  面兒

  miányī
  棉衣

  mián'ǎo
  棉襖

  miánxù
  棉絮

  bèitào
  被套
  普通話的被套有三個含義:一指裝被褥的長方形布袋,二指套在被子外面的罩子,三指棉被的胎.

  dòubànjiàng
  豆瓣醬

  liǎn


  gān miàntuán
  乾麵團

  xíng tóng mòlù
  形同陌路

  liǎndànr
  臉蛋兒

  liǎnjiá
  臉頰

  máojīn
  毛巾

  miàn


  qìsè
  氣色

  miànhóng ěrchì
  面紅耳赤

  wàizhuō nèixiù
  外拙內秀

  hòuliǎnpí
  厚臉皮

  bùhàisào
  不害臊

  bùyàoliǎn
  不要臉

  liǎnpén
  臉盆
  普通話的“面盆”是指和面用的盆。

  liǎn qīng chún bái
  臉青唇白

  liǎnsè fābái
  臉色發白

  míngbai
  明白
  粵語用單音節“明”,普通話用雙音節“明白”。

  měnghuǒ áochéng de
  猛火熬成的

  qiā


  bāi


  bāikāi
  掰開
  xiāofáng shuǐguǎn
  消防水管

  xiāofáng shuǐlóngtou
  消防水龍頭

  màn


  mǎdá
  馬達

  diàndòngjī
  電動機

  chī bìméngēng
  吃閉門羹

  tuō de jīng guāng
  脫得精光

  tì guāngtóu
  剃光頭

  kàotiānchīfàn
  靠天吃飯

  wúyuán wúgù
  無緣無故

  píngbái wúgù
  平白無故

  wúyuán wúgù
  無緣無故

  máokǒng
  毛孔

  hànkǒng
  汗孔

  róngmáowáwa
  絨毛娃娃

  jiào rén mōbuzháo tóunǎo
  叫人摸不著頭腦

  bǎ huà biànzhe shuō
  把話變著說

  bùbì
  不必

  méi bìyào
  沒必要

  méiyǒu yìyì
  沒有意義

  méiyǒu
  沒有

  méi

  yuán dài
  原帶

  méi ānwěn rìzi guò
  沒安穩日子過

  lāo bùdào yóushui
  撈不到油水

  bùliǎo
  不了

  bùchéng
  不成

  méide
  沒的

  méiyǒu shénmede
  沒有甚麼的

  hǎo jí le
  好極了

  dǐngguāguā
  頂呱呱

  juéduì bùxíng
  絕對不行

  méi shuōde
  沒說的

  wán méi wúxiá
  完美無暇

  shínájiǔwěn
  十拿九穩

  háowú bànfǎ
  毫無辦法

  méizhér
  沒轍兒

  bù gēn tā zuò shēngyi
  不跟他做生意

  méi bànfǎ
  沒辦法

  bùyòng jìjiào
  不用計較

  nándé
  難得

  jiànwàng
  健忘

  jìxing chà
  記性差

  bù jiǎngxìnyòng
  不講信用

  méizhǐwàng
  沒指望

  méiyìsi
  沒意思

  méiqù
  沒趣

  sǎoxìng
  掃興

  bùyòng pà
  不用怕

  méi jìxing
  沒記性

  bùshàng suǒ de jīlóng zi
  不上鎖的雞籠子

  yǒushǐwúzhōng
  有始無終

  méipǔr
  沒譜兒

  wújīng dǎcǎi
  無精打采

  bùhé qínglǐ
  不合情理

  méi dàoli
  沒道理

  bùkěnéng
  不可能

  méi xuéwèn
  沒學問

  chéngle pàoyǐng
  成了泡影

  méi jiéguǒ de shì
  沒結果的事

  méishénme
  沒甚麼

  méi zěnme
  沒怎麼

  bùzěnme
  不怎麼

  mǎntiānfēi
  滿天飛

  lǎnde guǎn
  懶得管

  zhēn bèn
  真笨

  lípǔ
  離譜

  méi gè zhǔn
  沒個準

  yàomìng
  要命

  liǎnróng shīsè
  臉容失色

  méixīn qíng
  沒心情

  bù zhuānxīn
  不專心

  méizhér
  沒轍兒

  méi bànfǎ
  沒辦法

  lángbèi bù kān
  狼狽不堪

  bù shōushi hǎo
  不收拾好

  méi huíyīn
  沒回音

  méi dòngjing
  沒動靜

  méi gè zhǔnr
  沒個準兒

  bù gùdìng
  不固定

  wǔnǚ
  舞女

  háobùxiānggān
  毫不相干

  méiguānxi
  沒關係

  wú bìng wú zāi
  無病無災

  xiǎonǚ hái
  小女孩

  xiǎoyātou
  小丫頭

  bìnǚ
  婢女

  mèimei
  妹妹

  méiqìguǎn dào
  煤氣管道

  méipó
  媒婆

  méiyān huī
  煤煙灰

  méigāncài
  霉乾菜

  mùtou
  木頭

  mùnè
  木訥

  shǎlénglèng
  傻愣愣

  mù wú biǎoqíng
  木無表情

  jùmò
  鋸末

  chòuchóng
  臭蟲

  mùzhì shǒutuīchē
  木製手推車

  ménlíng
  門鈴

  diànmén líng
  電門鈴

  mǎnnǎozi de zhǔyi
  滿腦子的主意

  shǎ


  hútu
  糊塗

  mímihūhū
  迷迷糊糊

  húlihūtū
  糊裡糊塗

  hútu dàojiā
  糊塗到家

  móhu
  模糊

  méngmenglōnglōng
  朦朦朧朧

  húlihūtū
  糊裡糊塗

  bùtài qīngchu
  不太清楚

  xīnqíng
  心情

  xīnjìng
  心境
  唔中用 m3 dzung1 jung6
  唔抵 m4 dai2
  唔抵得 m4 dai2 dak7
  唔得掂 m4 dak7 dim6
  唔得閑 m4 dak7 haan4
  唔等使 m4 dang2 sai2
  唔嗲唔吊 m4 de2 m4 diu3
  唔定 m4 ding2*
  唔爭在 m4 dzaang1 dzoi6
  唔制 m4 dzai3
  唔知醜 m4 dzi1 tsau2
  唔志在 m4 dzi3 dzoi6
  唔自在 m4 dzi6 dzoi6
  唔在講 m4 dzoi6 gong2
  唔化 m4 fa3
  唔化算 m4 fa3 syn3
  唔忿氣 m4 fan6 hei3
  唔夠 m4 gau3
  唔夠喉 m4 gau3 hau4
  唔經唔覺 m4 ging1 m4 gok8
  唔該 m4 goi1
  唔該晒 m4 goi1 saai3
  唔覺意 m4 gok8 ji3
  唔覺眼 m4 gok8 ngaan5
  唔關事 m4 guaan1 si6
  唔怪之得 m4 gwaai3 dzi1 dak7
  唔係 m4 hai6
  唔係嘅話 m4 hai6 ge3 wa6
  唔係人噉品 m4 hai6 jan4 gam2 ban2
  唔係路 m4 hai6 lou6
  唔開胃 m4 hoi1 wai6
  唔好 m4 hou2
  唔拘 m4 koey1
  唔撈 m4 lou1
  唔𠸎耕 m4 na1 gaang1
  唔啱 m4 ngaam1
  唔生性 m4 saang1 sing3
  唔使 m4 sai2
  唔使指擬 m4 sai2 dzi2 ji5
  唔使慌 m4 sai2 fong1
  唔使恨 m4 sai2 han6
  唔識 m4 sik7
  唔衰攞嚟衰 m4 soey1 lo2 lai4 soey1
  唔熟唔食 m4 suk9 m4 sik9
  唔熟性 m4 suk9 sing3
  唔湯唔水 m4 tong1 m4 soey2
  唔似 m4 tsi5
  唔似樣 m4 tsi5 joeng2*
  唔清唔楚 m4 tsing1 m4 tso2
  唔切 m4 tsit8
  唔通 m4 tung1
  唔通氣 m4 tung1 hei3
  唔話得 m4 wa6 dak7
  ma1
  孖辮 ma1 bin1
  孖仔 ma1 dzai2
  孖公仔 ma1 gung1 dzai2
  孖煙通 ma1 jin1 tung1
  媽媽聲 ma1 ma1 seng1
  媽咪 ma1 mi4
  孖女 ma1 noey2*
  孖鋪 ma1 pou1
  孖生 ma1 saang1
  麻雀 ma4 dzoek8
  麻雀腳 ma4 dzoek8 goek8
  麻雀館 ma4 dzoek8 gun2
  麻油 ma4 jau4
  麻鷹 ma4 jing1
  麻甩佬 ma4 lat7 lou2
  麻麻 ma4 ma2*
  麻麻地 ma4 ma2* dei2*
  馬仔 ma5 dzai2
  馬經 ma5 ging1
  馬季 ma5 gwai3
  馬騮 ma5 lau1
  馬迷 ma5 mai4
  馬死落地行 ma5 sei2 lok9 dei6 haang4
  馬蹄 ma5 tai2*
  馬蹄粉 ma5 tai4 fan2
  馬場 ma5 tsoeng4
  馬王 ma5 wong4
  馬會 ma5 wui2*
  maai4
  埋便 maai4 bin6
  埋單 maai4 daan1
  埋堆 maai4 doey1
  埋站 maai4 dzaam6
  埋尾 maai4 mei5
  埋身 maai4 san1
  埋手 maai4 sau2
  埋數 maai4 sou3
  埋位 maai4 wai2*
  買起 maai5 hei2
  買殼 maai5 hok8
  買盤 maai5 pun2*
  買手 maai5 sau2
  買位 maai5 wai2*
  maai6
  賣大包 maai6 daai6 baau1
  賣剩蔗 maai6 dzing6 dze3
  賣豬仔 maai6 dzy1 dzai2
  賣埠 maai6 fau6
  賣鹹鴨蛋 maai6 haam4 aap8 daan2*
  賣魚佬洗身 maai6 jy4 lou2 sai2 san1
  賣相 maai6 soeng3
  maak7
  擘面 maak8 min2*
  𢺳 maan1
  𢺳車邊 maan1 tse1 bin1
  晚黑 maan5 hak7
  maan6
  萬壽果 maan6 sau6 gwo2
  萬歲 maan6 soey3
  maang1
  maang2
  maang4
  盲公竹 maang4 gung1 dzuk7
  盲棋 maang4 kei2*
  盲摸摸 maang4 mo2 mo2
  盲眼 maang4 ngaan5
  盲年 maang4 nin4
  盲頭烏蠅 maang4 tau4 wu1 jing4
  maang5
  猛火 maang5 fo2
  猛咁 maang5 gam3
  猛人 maang5 jan4
  maat8
  抹檯布 maat8 toi2 bou3
  maau1
  貓乸 maau1 na2
  maau4
  咪1 mai1
  咪2 mai1
  咪3 mai1
  咪嘴 mai1 dzoey2
  迷你 mai4 nei5
  咪1 mai5
  咪2 mai5
  咪住 mai5 dzy6
  米飯班主 mai5 faan6 baan1 dzy2
  米舖 mai5 pou2*
  米通 mai5 tung1
  mai6
  癦(𦢓) mak2*
  嘜1 mak7
  嘜2 mak7
  嘜頭 mak7 tau4
  墨硯 mak9 jin2*
  墨魚 mak9 jy4
  man1
  man1
  蚊到瞓啦 man1 dou1 fan3 la1
  蚊螆 man1 dzi1
  man2
  man2
  man3
  問吊 man6 diu3
  問起 man6 hei2
  掹(擝) mang1
  𤷪 mang2
  𤷪𤺧 mang2 dzang2
  mat7
  乜都假 mat7 dou1 ga2
  乜滯 mat7 dzai6
  乜嘢 mat7 je5
  乜嘢話 mat7 je5 wa2*
  密底算盤 mat9 dai2 syn3 pun4
  密斟 mat9 dzam1
  密質質 mat9 dzat7 dzat7
  物業 mat9 jip9
  密籠 mat9 lung2*
  密實 mat9 sat9
  物似主人形 mat9 tsi5 dzy2 jan4 jing4
  mau1
  踎街 mau1 gaai1
  踎廁 mau1 tsi3
  me1
  me1
  孭帶 me1 daai2*
  孭飛 me1 fei1
  孭鑊 me1 wok9
  me2
  mei1
  mei1
  屘二 mei1 ji2*
  mei2*
  眉豆 mei4 dau2*
  眉精眼企 mei4 dzing1 ngaan5 kei5
  mei5
  美點 mei5 dim2
  尾龍骨 mei5 lung4 gwat7
  mei6
  mei6
  未有耐 mei6 jau5 noi1*
  meng2*
  命水 meng6 soey2
  memo mi1 mou2
  min2*
  棉衲 min4 naap9
  棉胎 min4 toi1
  面豉 min5 si2*
  min6
  麵餅 min6 beng2
  面左左 min6 dzo2 dzo2
  面珠墩 min6 dzy1 dan1
  面巾 min6 gan1
  面口 min6 hau2
  面紅面綠 min6 hung4 min6 luk9
  面懵心精 min6 mung2 sam1 dzeng1
  面皮厚 min6 pei4 hau5
  面盆 min6 pun2*
  面青口唇白 min6 tseng1 hau2 soen4 baak9
  面青青 min6 tseng1 tseng1
  ming4
  明火 ming4 fo2
  mit7
  滅火喉 mit9 fo2 hau4
  mo1
  摩打 mo1 da2*
  摸門釘 mo2 mun4 deng1
  剝光豬 mok7 gwong1 dzy1
  望天打卦 mong6 tin1 da2 gwa3
  無端白事 mou4 dyn1 baak9 si6
  無端端 mou4 dyn1 dyn1
  毛管 mou4 gun2
  毛公仔 mou4 gung1 dzai2
  無厘頭 mou4 lei4 tau4
  無謂 mou4 wai6
  mou5
  母帶 mou5 daai2*
  冇啖好食 mou5 daam6 hou2 sik9
  冇得 mou5 dak7
  冇得頂 mou5 dak7 ding2
  冇得傾 mou5 dak7 king1
  冇得彈 mou5 dak7 taan4
  冇走雞 mou5 dzau2 gai1
  冇符 mou5 fu4
  冇交易 mou5 gaau1 jik9
  冇計 mou5 gai2*
  冇計 mou5 gai3
  冇幾何 mou5 gei2 ho2*
  冇記性 mou5 gei3 sing3
  冇口齒 mou5 hau2 tsi2
  冇行 mou5 hong4
  冇癮 mou5 jan5
  冇有怕 mou5 jau5 pa3
  冇耳性 mou5 ji5 sing3
  冇掩雞籠 mou5 jim2 gai1 lung4
  冇厘搭霎 mou5 lei4 daap8 saap8
  冇厘神氣 mou5 lei4 san4 hei3
  冇理由 mou5 lei5 jau4
  冇料 mou5 liu2
  冇米粥 mou5 mai5 dzuk7
  冇乜 mou5 mat7
  冇尾飛砣 mou5 mei5 fei1 to4
  冇眼睇 mou5 ngaan5 tai2
  冇腦 mou5 nou5
  冇譜 mou5 pou2
  冇晒表情 mou5 saai3 biu2 tsing4
  冇心機 mou5 sam1 gei1
  冇修 mou5 sau1
  冇手尾 mou5 sau2 mei5
  冇聲氣 mou5 seng1 hei3
  冇時定 mou5 si4 ding6
  舞小姐 mou5 siu2 dze2
  冇相干 mou5 soeng1 gon1
  冇穿冇爛 mou5 tsyn1 mou5 laan6
  妹釘 mui1* deng1
  妹仔 mui1* dzai2
  mui2*
  煤氣喉 mui4 hei3 hau4
  媒人婆 mui4 jan4 po2*
  煤屎 mui4 si2
  霉菜(梅菜) mui4 tsoi3
  muk9
  木獨 muk9 duk9
  木口木面 muk9 hau2 muk9 min6
  木糠 muk9 hong1
  木虱 muk9 sat7
  木頭車 muk9 tau4 tse1
  門鐘 mun4 dzung1
  滿肚密圈 mun5 tou5 mat9 hyn1
  mung2
  懵閉閉 mung2 bai3 bai3
  懵到上心口 mung2 dou3 soeng5 sam1 hau2
  矇(蒙) mung4
  矇查查 mung4 tsa4 tsa4
  mood mut7